We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

Truncus Wealth NV (hierna: Truncus) stelt u graag het Truncus Best Selection Fund voor, een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Deze wordt door Truncus gepromoot, waarbij Capfi Delen Asset management NV als beheersvennootschap optreedt. Hierbij neemt Truncus alle investeringsbeslissingen voor zijn rekening. Hoewel het begrip "fonds" kan verwijzen naar een bevek in zijn geheel, wordt het begrip "fonds" verder enkel gebruikt voor het compartiment Truncus Best Selection Fund. 

Doel & investeringsbeleid

Het fonds streeft naar een duurzame vermogensaangroei, streeft een nominaal rendement na en is hierbij niet gehouden aan het volgen van de benchmark. Het fonds investeert voornamelijk in andere fondsen die zowel in aandelen, obligaties, schuldbewijzen, geldmarktproducten, alternatieve beleggingen, cash en andere roerende waarden kunnen investeren. De investeringen gebeuren op de principes van “investeren met een veiligheidsmarge” waarbij op basis van fundamentele bottom-up analyse gezocht wordt om structureel kapitaalsverlies op termijn te vermijden.

Investeren met een veiligheidsmarge betekent dat de investeringen binnen het investeringsproces gekenmerkt worden door een lage of onbestaande schuldpositie, een sterk en duurzaam businessmodel, een performante bedrijfsleiding, stabiele cash flows en bovenal een voldoende lage beursnotering bij aankoop.

Het fonds vervolledigt het aanbod van Truncus. De ankerinvesteerders zijn, naast het management van Truncus, ook een aantal vermogende families waar er reeds een jarenlange duurzame relatie mee opgebouwd is. Met de investeringsaanpak van het Truncus Best Selection Fund streeft Truncus een vermogensaangroei na over een termijn van meer dan 5 jaar.

Bijkomend kan het fonds investeren in individuele obligaties of individuele aandelen, in met aandelen gelijk te stellen effecten zoals warrants, in financiële derivaten zoals opties en in liquide middelen of geldmarktinstrumenten en in fondsen onder de vorm van trackers. Door de bestemming van de investeringen is er geen bescherming van het geïnvesteerde kapitaal. De NIW (Netto Inventaris Waarde) is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NIW kan geconsulteerd worden op www.beama.be.

Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).

De obligaties en schuldbewijzen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, territoriale publiekrechtelijke lichamen, internationale publiekrechtelijke instellingen en bedrijven. Er is geen minimum rating vereist.

Kenmerken

U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag en de berekening van de koers gebeurt wekelijks op donderdag. Aangezien dit fonds in aandelen, obligaties, trackers en andere beleggingsfondsen investeert, kan de waarde van het fonds sterk fluctueren. Er is geen eindvervaldatum, de looptijd van het fonds is bijgevolgd onbeperkt. Een beleggingshorizon van 5 jaar wordt aanbevolen.

Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen. U vindt deze documenten onder de wettelijke informatie. U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

A-klasse Geen minimum, voor natuurlijke personen en rechtspersonen
T-klasse Voor klanten bij Truncus Wealth NV
I klasse Minimum inschrijving: 2 500 000€, enkel voor professionele beleggers
Instapvergoeding Maximum 3%
Uitstapvergoeding

Maximum 0,5%

Beheersvergoeding

A klasse: 1,40%
T Klasse: 1,00%
T2 Klasse: 0,85%
T3 Klasse: 0,75%
I klasse: 0,75%

Lopende kosten

A klasse: 2,31%
T Klasse: 1,91%
T2 Klasse: 1,76%
T3 Klasse: 1,66%
I klasse: 1,58%

Performance fee

12,5% op de toename van de koers van de netto-inventariswaarde boven 5% op jaarlijkse basis. Voor meer informatie: zie prospectus
Beurstaks 0% (distributie)
Roerende voorheffing 30% op uitbetaalde dividenden
Reynders Taks

Meerwaardebelasting van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentend gedeelte van de distributiedeelbewijzen van een compartiment dat meer dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in vastrentende producten.

Het Truncus Best Selection Fund is een gemend fonds. De klant heeft de mogelijkheid om een verkooporder in te leggen en zijn participatie te verkopen. Indien dit gebeurt voordat het fonds de coupons van de obligaties uitgekeerd heeft, dan zit de verkoper met een mogelijke latente meerwaarde. Op deze meerwaarde is de Reynders taks van toepassing.

 

Bijkomende informatie

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico, kredietrisico, inflatierisico en kapitaalrisico.

  • Het marktrisico houdt in dat de NIW van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
  • Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
  • Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
  • Het kredietrisico bestaat erin dat een schuldenaar ten opzichte van het compartiment zijn verplichtingen niet nakomt.
  • Het inflatierisico betekent dat de waarde van het compartiment negatief beïnvloed kan worden door de inflatie.
  • Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via katrien.yde@truncus.eu of info@truncus.eu. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Pieter Van Neste

Managing Partner

Bio

Stefaan Vanden Berghe

Managing Partner

Bio

Koen Steeland

Managing Partner

Bio